Press Archive - We Shall All Be Reunited - Revisiting The Bristol Sessions 1927-1928 - Boppin' Around

Wie iet of wat op de hoogte is van de ontstaansgeschiedenis van de countrymuziek weet dat de wieg van de country pal op de grens van Tennessee en Virginia stond, meer bepaald in 1927 in het stadje Bristol toen producer Ralph Peer van de Victor Talking Machine Company daar zijn opnameapparatuur neerpootte op zoek naar "original musical features" die moesten voorzien in de groeiende vraag van het steeds talrijker worden platenkopende publiek naar countrymuziek op 78 toeren, op dat moment het summum van high fidelity. De big bang van de country muziek, weet u wel, al dient die term figuurlijk geïnterpreteerd en niet letterlijk, want hillbilly muziek zoals het toen nog heette bestond in 1927 natuurlijk al en was toen zelfs heel populair, vandaar ook die zoektocht naar nieuw talent. 

In elk geval werden in 1927 in Bristol de artiesten ontdekt die zouden uitgroeien tot de eerste supersterren van de country, met name Jimmie Rodgers en The Carter Family, artiesten die een onwaarschijnlijke stempel op de ontwikkeling van het genre hebben gedrukt en in het geval van The Carter Family via Johnny Cash' huwelijk met Carter Family dochter June Carter zelfs een bloedlijn hebben gesticht die doorloopt tot nu. In het beste geval heb je dan nog gehoord van Ernest Stoneman die ook een country dynastie stichtte (zijn jongste dochter Roni Stoneman treedt anno 2020 op haar 82ste nog steeds op), en Charles McReynolds van The Bull Mountain Moonshiners, hier aanwezig met het nummer Johnny Goodwin, was de grootvader van jaren '60 bluegrass duo Jim & Jesse, maar de andere artiesten die in Bristol opnamen zijn een eeuw later compleet vergeten, net als het feit dat er vóór Bristol en in het kielzog van Ralph Peer's initiële succes nog andere gelijkaardige talentenjachten plaats vonden in andere steden in andere staten door andere platenfirma’s: Okeh Records deed het al in 1925 en er volgden tot 1937 nog vijf andere platenmaatschappijen. 

Een van de redenen dat niemand dat nog weet is heel eenvoudig: de occasionele LP en CD niet te na gesproken is al deze muziek simpelweg niet beschikbaar, en daar kwam pas verandering in toen Bear Family zowel de complete Bristol Sessions (in 2011) als de complete Columbia Records Johnson City Sessions 1928-1929 (in 2013) als de complete Brunswick/ Vocalion Records Knoxville Sessions 1929-1930 (in 2016) uitbracht op drie somptueuze 4 en 5-CD dozen, uitgaves die door hun luxueus karakter en daaraan vasthangend prijskaartje niet elke muziekliefhebber bereikten, daarbij niet geholpen door het feit dat ze evenmin beschikbaar zijn op digitale online platforms. Vorig jaar verscheen onder de titel Tell It To Me: Revisiting The Johnson City Sessions 1928-1929 (BCD 17591) een enkele CD met een samenvatting van de Johnson City sessions, nu zijn de Bristol sessies zelf aan de beurt op deze enkele We Shall All Be Reunited CD met 26 tracks van 26 acts die je nog het best kan omschrijven als de échte muziek van de film O Brother Where Art Thou: string bands, appalachian music, mountain ballads, gospel, Tin Pan Alley songs, finger picking en clawhammer banjo die hemelse samenzang koppelen aan plechtige, klaaglijke muziek (My Mother Is Waiting For Me In Heaven Above van The Smith Brothers) met elementen uit nóg oudere volksmuziek die daardoor doet denken aan Ierse folk (The Wreck Of The Virginian van Blind Alfred Reed, The Soldier's Poor Little Boy van The Johnson Brothers with the Tennessee Wildcats), hypnotiserend door zijn rechtlijnige repetitiviteit.

 Ik hoor ook elementen uit gospel (Standing On The Promises van The Tennessee Mountaineers) en square dans (Your Blue Eyes Run Me Crazy van The West Virginia Coon Hunters, Susanna's Gal van Dad Blackard's Moonshiners), maar evengoed akoestische country blues (Unknown Blues van Tarter & Gray) en voorlopers van de fox chase op mondharmonica (Rain Crow Bill van Henry Whitter, Narrow Gauge Blues van El Watson), of misschien bestond die stijl toen al 500 jaar, ik zou het niet weten. Dit amalgaam van rootsmuziek vormt de, euh, roots van al die vreemdsoortige muziek die al die zwaar getattoeëerde gothische bluegrass bands from hell de dag van heden spelen op podia als Sjock (B) en die zij dus geenszins zelf hebben uitgevonden. Omwille van al die redenen klinkt een nummer als Black-Eyed Susie van JP Nester nog steeds erg hedendaags en zeker geen bijna 100 jaar oud. Jodelaar Jimmie Rodgers en The Carter Family staan hier uiteraard op met respectievelijk de klasssieker Sleep Baby Sleep en het minder bekende The Poor Orphan Child. Sommige nummers zijn gaan behoren tot het collectief muziekgeheugen: The Longest Train I Ever Saw van The Tenneva Ramblers kent u als In The Pines gezongen door onder meer Charlie Feathers, en Shine On Me van Ernest Phipps & his Holiness Singers doet denken aan Amazing Grace. 
De nummers klinken uiteraard oud maar door Bear Family's nieuwe remastering verbazingwekkend goed en nog steeds vitaal voor muziek uit de tijd toen er nog geen elektrische versterking bestond, die enkel verscheen op 78 toeren en waarvan geen master tapes bestaan omdat ze werd opgenomen op wassen cylinders - ter vergelijking: de allereerste gesproken film werd gemaakt in oktober 1927. U zal er de dansvloer niet vol mee krijgen op uw volgende barbecue, maar de muziekhistorici onder u zullen watertanden. Het booklet van maar liefst 44 pagina’s bevat een essay dat u alles leert over de Bristol sessies, de context waarin ze plaatsvonden, hun relevantie, en de artiesten op deze CD. Voorbeluisteren is zeker geen overbodige luxe en kan op www.bear-family.com (Frantic Franky)


 

 

Anyone familiar with the history of country music knows that the cradle of country music was right on the border between Tennessee and Virginia, more specifically in 1927 in the town of Bristol when producer Ralph Peer of the Victor Talking Machine Company put down his recording equipment there in search of "original musical features" to meet the growing demand of the increasingly numerous record-buying public for country music at 78 rpm, at that time the pinnacle of high fidelity. The big bang of country music, you know, although that term should be interpreted figuratively and not literally, because hillbilly music as it was then called already existed in 1927 of course and was very popular even then, hence the search for new talent. In any case, in 1927 in Bristol the artists were discovered who would become the first superstars of the country, especially Jimmie Rodgers and The Carter Family, artists who left an improbable mark on the development of the genre and in the case of The Carter Family, through Johnny Cash's marriage to Carter Family daughter June Carter even founded a bloodline that continues to this day. In the best case you've heard of Ernest Stoneman who also founded a country dynasty (his youngest daughter Roni Stoneman still performs at the age of 82 in 2020), and Charles McReynolds of The Bull Mountain Moonshiners, present here with the song Johnny Goodwin, was the grandfather of '60s bluegrass duo Jim & Jesse, but the other artists who recorded in Bristol were completely forgotten a century later, as was the fact that before Bristol and in the wake of Ralph Peer's initial success, other similar talent shows were held in other cities in other states by other record companies: Okeh Records already did it in 1925 and five other record companies followed until 1937. One of the reasons that nobody knows that anymore is very simple: the occasional LP and CD simply isn't available, and that only changed when Bear Family released both the complete Bristol Sessions (in 2011) and the complete Columbia Records Johnson City Sessions 1928-1929 (in 2013) and the complete Brunswick/Vocalion Records Knoxville Sessions 1929-1930 (in 2016) on three somptuous 4 and 5-CD boxes, releases that, due to their luxurious character and associated price tag, did not reach every music lover, not helped by the fact that they are also not available on digital online platforms. Last year under the title Tell It To Me: Revisiting The Johnson City Sessions 1928-1929 (BCD 17591) a single CD with a summary of the Johnson City sessions was released, now it's the Bristol sessions themselves on this single We Shall All Be Reunited CD with 26 tracks of 26 acts that can best be described as the real music of the film O Brother Where Art Thou: string bands, appalachian music, mountain ballads, gospel, Tin Pan Alley songs, finger picking and clawhammer banjo that link heavenly singing to solemn singing, lamentable music (My Mother Is Waiting For Me In Heaven Above by The Smith Brothers) with elements from even older folk music, reminiscent of Irish folk (The Wreck Of The Virginian by Blind Alfred Reed, The Soldier's Poor Little Boy by The Johnson Brothers with the Tennessee Wildcats), hypnotizing by its straightforward repetitiveness. I also hear elements from gospel (Standing On The Promises by The Tennessee Mountaineers) and square dance (Your Blue Eyes Run Me Crazy by The West Virginia Coon Hunters, Susanna's Gal by Dad Blackard's Moonshiners), But also acoustic country blues (Unknown Blues by Tarter & Gray) and forerunners of the fox chase on harmonica (Rain Crow Bill by Henry Whitter, Narrow Gauge Blues by El Watson), or maybe that style existed for 500 years then, I wouldn't know. This amalgam of root music forms the, uh, roots of all those strange music that all those heavily tattooed gothic bluegrass bands from hell today play on stages like Sjock (B) and that they did not invent themselves at all. Because of all those reasons a song like Black-Eyed Susie by JP Nester still sounds very contemporary and certainly not almost 100 years old. Yodeler Jimmie Rodgers and The Carter Family are of course on it with respectively the class slick Sleep Baby Sleep and the lesser known The Poor Orphan Child. Some songs have become part of the collective music memory: The Longest Train I Ever Saw by The Tenneva Ramblers is known as In The Pines sung by Charlie Feathers, among others, and Shine On Me by Ernest Phipps & his Holiness Singers is reminiscent of Amazing Grace. The songs sound old of course, but by Bear Family's new remastering they sound amazingly good and still vital for music from the days when there was no electric amplification, which only appeared at 78 rpm and of which no master tapes exist because it was recorded on wax cylinders - for comparison: the very first spoken film was made in October 1927. You won't fill the dance floor with it at your next barbecue, but the music historians among you will salivate. The 44-page booklet contains an essay that teaches you all about the Bristol sessions, the context in which they took place, their relevance, and the artists on this CD. Pre-listening is certainly not a luxury and can be found at www.bear-family.com (Frantic Franky).

The fields marked with * are required.

Related products
We Shall All Be Reunited - Revisiting The Bristol Sessions 1927-1928 (CD)
Various Artists: We Shall All Be Reunited - Revisiting The... Art-Nr.: BCD17592

Ready to ship today, delivery time** appr. 1-3 workdays

$9.00 $11.26