Press Archiv - Ritchie Valens Rocks - BLUES TWOJ , Polen

Blues-Twoj-Sommer-2019

BEAR FAMILY PRESSE
Magazin: BLUES TWOJ , Polen Ausgabe Sommer 2019
 BCD 17525 RITCHIE VALENS "Rocks" 

RITCHIE VALENS Rocks Bear Family Productions
Ii To nowa część dużej serii „Rocks" wydawa-nej przez prężną niemiecką firmę Bear Family Re-cords. Tym razem płyta ukazuje sylwetkę szybko zdobywającego popularność w latach 50. Rit-chiego Valensa. Tradycyjnie dla Rodziny Misiów, otrzymujemy fantastyczne wydawnictwo prezen-tujące aż 36 nagrań artysty oraz niesamowicie dokładną i do bólu perfekcyjnie przygotowaną, tym razem 40-stronnicową książeczkę! Richard Steven Valenzuela urodził się 13 maja 1941 r. W Los Angeles. Już we wczesnej młodości Ritchie opanował gitarę, trąbkę i per-kusję. W październiku 1957 roku dołączył w LA do lokalnego zespołu The Silhouettes. Miał za-ledwie szesnaście lat. W maju 1958 roku Bob Keane, właściciel hollywoodzkiej wytwórni pły-towej Del-Fi Records, zaprosił młodego muzyka na przesłuchanie do swego domu i na tej pod-° stawie został on zatrudniony na umowę.

Podob-nie jak w przypadku Buddy'ego Holly, nastąpiła zmiana nazwiska na bardziej „sceniczne". Richard Valenzuela został Ritchie Valensem. Ritchie od-niósł parę skromnych sukcesów kilkoma płyta-mi, ale dopiero jak ukazał się singiel „Donna/La Bamba", można było powiedzieć o początkach prawdziwej kariery. Wystąpił kilka razy w progra-mie Dicka Ciarka, a także podzielił scenę na Ha-wajach z Buddy Hollym i Paulem Anką. Wyglą-dało na to, że Ritchie Valens szybko wędruje na szczyt, zwłaszcza gdy podpisał w styczniu 1959 roku kontrakt na udział w trasie ,Winter Dance Party" na której miał występować z Buddym Hol-lym i Big Bopperem. Zagrali 11 koncertów, kiedy tak dobrze zapowiadającą się karierę przerwał wypadek lotniczy. Mały samolot z tymi trzema muzykami rozbił się w stanie lowa, lecąc z jed-nego koncertu na drugi. Zbyszek Jędrzejczyk

 

RITCHIE VALENS Rocks Bear Family Productions
Ii This is a new part of a large series of "Rocks" released by the resilient German company Bear Family Re-cords. This time the album shows the silhouette of Rit-chi Valens, who quickly gained popularity in the 1950s. Traditionally for the Teddy Bear Family, we receive a fantastic publishing house presenting 36 recordings of the artist and an incredibly accurate and painfully perfectly prepared, this time a 40-page booklet! Richard Steven Valenzuela was born on May 13, 1941 in Los Angeles. Already in his early youth, Ritchie mastered guitar, trumpet and drums. In October 1957 he joined the local band The Silhouettes in LA. He was barely sixteen years old. In May 1958, Bob Keane, owner of the Hollywood record label Del-Fi Records, invited the young musician to audition at his home and on this sub-pond he was employed on a contract basis. Like in the case of Buddy Holly, there was a change of name to more "stage". Richard Valenzuela became Ritchie Valens. Ritchie achieved a few modest successes with a few albums, but only after the single "Donna/La Bamba" was released could one say about the beginning of a real career. He appeared several times in Dick Ciarka's programme, and also shared the stage on Ha-wajah with Buddha Holly and Paul Anka. It looked like Ritchie Valens was going to the top quickly, especially when he signed a contract in January 1959 for the Winter Dance Party tour with Buddy Holly and Big Bopper. They played 11 concerts, when the promising career was interrupted by a plane crash. A small plane with these three musicians crashed into the state of lowa, flying from one concert to another. Zbyszek Jędrzejczyk

The fields marked with * are required.

Related products
Hint!
Ritchie Valens Rocks (CD)
Ritchie Valens: Ritchie Valens Rocks (CD) Art-Nr.: BCD17525

Ready to ship today, delivery time** appr. 1-3 workdays

$16.92 $19.18