Press Archive- Little Junior Parker Rocks - BLUES TWOJ , Polen

Blues-Twoj-Sommer-2019

BEAR FAMILY PRESSE
Magazin: BLUES TWOJ , Polen Ausgabe Sommer 2019

LITTLE JUNIOR PARKER Rocks Bear Family Productions

Kolejna część dużej serii „Rocks" wydawanej przez prężną niemiecką firmę Bear Family Re-cords. Tym razem płyta ukazuje sylwetkę szybko zdobywającego popularność w latach 50. blues-mana. Tradycyjnie dla Rodziny Misiów, otrzymu-jemy fantastyczne wydawnictwo prezentujące aż 31 nagrań artysty oraz niesamowicie dokład-ną i do bólu perfekcyjnie przygotowaną, 40-to stronnicową książeczkę! Maty Junior Parker byt gwiazdą świata Chitlin' Circuit ale w dużej mierze pozostawał nieznanym na białej scenie blues-rockowej. Ta kompilacja zawiera nie tylko świetne wczesne numery rock and rollowe, ale co ważniejsze, także bluesowe nagrane dla firmy Sun Records z Memphis. Rów-nież jego późniejsze nagrania dla wytwórni Duke Records w Houston świadczą także o tym, jak wielkim muzykiem bluesowym i rockerem byt Little Junior Parker. Oto otrzymujemy pierwsze w historii wspomnienie jego najwspanialszych nagrań, ciekawe szczegóły dyskograficzne oraz obszerne noty historyczne autorstwa popularne-go eksperta muzycznego Billa Dahla. Znajdziemy tu 31 utworów nagranych dla obu wytwórni płytowych między latami 1953 a 1963 i wydaje się, że będą one równie interesujące dla fanów bluesa jak i rock'n'rolla. Na płycie znajdują się znane klasyki, które od lat są inspiracją dla muzyków obu kierunków. Najbardziej znanym jest chyba Mystety Train , któ-ry byt właściwie skromnym przebojem dla mło-dego, urodzonego w 1932 r. Parkera. Dopiero wersja stworzona przez Sama Phillipsa dla zna-nego już Elvisa Presley'a uczyniła tę kompozy-cję Hermana Parkera, jak naprawdę nazywał się Junior, nieśmiertelną. Parker zmarł na guza mózgu w szpitalu Blue Island w stanie Illinois w wieku 39 lat. Pozosta-wił po sobie obfite dziedzictwo bluesowe, nie-zwykle cenione do dziś przez rzesze muzyków i melomanów. Zbyszek Jędrzejczyk

 

Another part of a large series of "Rocks" released by a resilient German company Bear Family Re-cords. This time the album shows the silhouette of the quickly gaining popularity in the 50s blues-man. Traditionally for the Teddy Bear Family, we receive a fantastic publishing house presenting as many as 31 recordings of the artist and an incredibly accurate and painfully perfectly prepared 40-page booklet! Maty Junior Parker is a star of the world of Chitlin' Circuit but was largely unknown on the white blues-rock scene. This compilation includes not only great early rock and roll songs, but more importantly, also blues songs recorded for Sun Records in Memphis. His later recordings for the Duke Records label in Houston also show how great a blues musician and rocker Little Junior Parker is. Here we receive the first ever memory of his greatest recordings, interesting discographic details and extensive historical notes by popular music expert Bill Dahl. There are 31 tracks recorded for both labels between 1953 and 1963 and it seems that they will be equally interesting for blues and rock'n'roll fans. The album includes well-known classics, which for years have been an inspiration for musicians from both directions. The best-known is probably Mystety Train, which is a modest hit for young people born in 1932, Parker. Only the version created by Sam Phillips for the well-known Elvis Presley made this composition by Herman Parker, as he was really called Junior, immortal. Parker died of a brain tumor at Blue Island Hospital, Illinois, at the age of 39. It has left behind a rich blues heritage, which is still highly valued by the crowds of musicians and music lovers. Zbyszek Jędrzejczyk 

The fields marked with * are required.

Related products
Little Junior Parker Rocks (CD)
Little Junior Parker: Little Junior Parker Rocks (CD) Art-Nr.: BCD17535

Ready to ship today, delivery time** appr. 1-3 workdays

$16.92 $19.18